Dochádzkový systém

Dochádzkový systém slúži k evidencii dochádzky, sledovanie pohybov zamestnancov na pracovisku v priebehu pracovnej doby. Jedná sa o moderné riešenie, ktoré používa v dnešnej dobe už veľa firiem na Slovensku.

Systém spočíva v zapisovaní každého priechodu zamestnanca pri príchode a odchode z práce na dochádzkovom terminále. Následne vyhodnotenie nám pomôže jasne evidovať pohyby zamestnancov, odpracované hodiny, čas strávený na ceste, obede atď. Všetky tieto údaje sa dajú potom spracovať pre mzdové agendy v informačných systémoch.

Systém používa identifikačné čipové karty pracujúce na modernej technológii RFID.
Používaním dochádzkového systému dosiahnete zníženie chybovosti pri spracovaní dát o dochádzke, lepšieho využívania pracovnej doby kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšeniu pracovnej morálky) a vylúčeniu neoprávnených nadčasových hodín.

Dochádzkové systémy FLEXIS® slúžia k evidencii dochádzky, sledovaniu pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby a k príprave podkladov pre spracovanie mzdovej agendy. Nasadením tohoto elektronického dochádzkového systému obmedzíte chyby vznikajúce pri manuálnom spracovaní údajov ( prepisovanie obsahu klasických dochádzkových kariet ). Vedenie firmy má k dispozícii aktuálny prehľad o odpracovaných hodinách jednotlivcov a rovnako tak aktuálne môžu byť o svojich odpracovaných hodinách informovaní i oni, prostredníctvom funkcie SALDO. Predchádza sa tak včas prípadným nedorozumeniam, ktoré sa inak kumulujú ku koncu mesiaca.

Ponuka dochádzkových terminálov, identifikačných médií a stavebnicová koncepcia systému FLEXIS®, v spojení s užívateľským softwerom, umožňuje takmer vždy rešpektovať požiadavky malých i veľkých organizácií, vrátane požiadaviek ekonomických.

K dochádzkovým systémom je k dispozícii softwérové vybavenie ADITUS, ktoré svojou zložitosťou, štruktúrou a výstupmi umožňuje pokrytie požiadavkov všetkých zákazníkov.

Základná charakteristika

• Jednoznačná registrácia príchodov a odchodov na základe identifikačných médií – odpadajú známe papierové karty, s následným nevyhnuteľným prepisovaním ich obsahu, teda, minimalizácia vplyvu „ľudského faktora“.
• Zadávať dôvod prerušenia pracovnej doby  – lekár, služobná cesta, prestávka na obed a pod.
• Jednoducho a prehľadne, s malými nárokmi na čas, skontrolovať a opraviť dochádzku zverených pracovníkov.
• Definovať pracovné kalendáre z ľubovoľným typom pracovnej doby pre pracovníka alebo skupinu pracovníkov.
• Automaticky vyhodnotiť dochádzku podľa kalendára pracovnej doby. Tlač prehľadných zostáv.
• Začleniť zamestnancov do hierarchickej štruktúry, v ktorej je možné definovať oprávnenia ku kontrole a spracovaniu dochádzky.
• Definovať priradenie mzdových položiek k všetkým činnostiam v dochádzke podľa používaného programu pre spracovanie miezd. Možnosť konverzie údajov do mzdových programov.
• Ľahko a zrozumiteľne nastaviť veľké množstvo jednoduchých alebo komplexných výplatných pravidiel pre spracovanie údajov o dochádzke.
• Spracovať prehľady odpracovanej pracovnej doby pre jednotlivých zamestnancov, prípadne skupiny zamestnancov.
• Priebežné sledovanie prítomnosti pracovníkov v danom objekte (on-line).
• Prístup zamestnancom k prehľadu spracovanej dochádzky v podnikovom intranete pomocou internetového prehliadača na vlastnom PC alebo na všeobecne prístupnom informačnom terminále so snímačom identifikačnej karty.
• Definovať viac firiem so samostatným spracovaním dochádzky.
• Otvára sa možnosť používať nové informačné technológie – indikačné tablo prítomnosti osôb, digitálne elektronické hodiny. Systém môže ovládať vstupné dvere, alebo iné mechanické zábrany vstupu. Prináša tak i prvky zabezpečenia objektu.
• Priebežné sledovanie salda všetkých pracovníkov; saldo je k dispozícii v programe i na terminále.

Dochádzkový systém FLEXIS® je možné považovať i za systém prístupový, lebo je schopný ovládať elektromechanickú vstupno / výstupnú zábranu ( dvere, turniket atp. ). Je taktiež možné ho kedykoľvek rozšíriť o prístupový systém FLEXIS®, ktorý je s ním kompatibilný.